شناسایی الماسه های تراشكاری :

برای الماسه های تراشكاری آنها را از روی حروف و علامت های اختصارات مخصوص می توان شناسایی كرد كه این علامت اختصارات به صورت ده فاكتور بیان می گردد. (XXXXfffXXf)
1- شكل ظاهری الماسه: اولین حرف الماسه از چپ بیان كننده شكل ظاهری و اندازه زاویه ای الماسه است كه می تواند مربع ، مثلث، لوزی و… باشد.
2- زاویه آزاد : دومین حرف الماسه بیان كننده زاویه آزاد لبه برنده الماسه است با توجه به اندازه های آن دارای علائم مشخصی است (مثلاً A=3)
3- تلرانس : سومین حرف الماسه تلرانس است در واقع فاصله میان خط مماس به دایره IC در الماسه و خط مماس به قله یك الماسه را تلرانس الماسه گویند كه دارای مقادیر متفاوتی می تواند باشد.....